Students Secondary

ระบบงานทะเบียนวัดผลออนไลน์

มีอยู่ใน Secondary

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแบบครบวงจร

สร้างจากประสบการณ์ของทีมงานที่พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลให้กับโรงเรียนมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ใช้ได้กับทุกสังกัด

ข้อมูลที่มีคุณภาพ

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บมาอย่างเป็นระบบ จากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ มีการตรวจสอบคัดกรองเพื่อความถูกต้องพร้อมตอบสนองทุกๆ งาน สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา

รายงานที่สวยงามถูกต้อง

รายงานออกแบบอย่างดี โดยยึดระเบียบการของหลักสูตร และการใช้งานของสถานศึกษา รายงานเรียบร้อยสวยงามเพื่อการเก็บไว้เป็นหลักฐานที่น่าภาคภูมิใจอีกยาวนาน

สารสนเทศเชิงกลยุทธ

ข้อมูลมากมายที่อยู่ในระบบจะนำมาหล่อหลอมเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าให้กับสถานศึกษา นำไปเผยแพร่ต่อสังคม หรือนำไปใช้ประกอบการบริหารและตัดสินใจได้

ระบบงานใน Secondary

ระบบงานทะเบียน

Registrar

สำหรับบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนในด้านประวัตินักเรียน สุขภาพ ครอบครัว และพฤติกรรมของนักเรียน ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน จบหลักสูตร และติดตามการศึกษาหรือประกอบอาชีพต่อ  ประมวลการรับนักเรียนย้ายเข้า นักเรียนออก และนักเรียนจบหลักสูตร ระบบสามารถพิมพ์รายงานหรือเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนผลการเรียน (Transcripts) ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองต่าง ๆ ใบรายชื่อ เป็นต้น ระบบสามารถสืบค้น สร้างสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้

ระบบงานวัดผล

Evaluate

สำหรับบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนในด้านการเรียนและผลการเรียนของนักเรียนร่วมกับข้อมูลที่ได้มาจากระบบทะเบียน เริ่มจาก การเริ่มลง ระเบียนรายวิชาเรียน การบันทึกคะแนนและเวลาเรียน การบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ประมวลผลระดับคะแนน การติดตามผลการสอบแก้ตัว การออกเอกสารเกี่ยวกับผลการเรียน เช่น Transcripts สามารถนำเข้าผลการทดสอบระดับชาติ และสามารถนำออกข้อมูลเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา ระบบงานวัดผลจะประมวลผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ระบบงานบันทึกผลการเรียน

BookMark

เมื่อระบบงานทะเบียนส่วนกลางลงทะเบียนรายวิชาเรียนเรียบร้อยแล้วการประมวลผลต่อไปของแต่ละรายวิชาของระบบงสยผลการเรียนรายภาค มี การบันทึกคะแนนผลการสอบ การบันทึกคะแนนจากงาน การบันทึกคะแนนจากกิจกรรมการบันทึกเวลาเรียน การบันทึกผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน การประมวลผลระดับคะแนน การติดตามผลการสอบแก้ตัว และการออกเอกสารต่าง ๆ ในห้องเรียนในแต่ละภาคเรียน ในส่วนนี้ดำเนินการ โดยครูที่สอนในแต่ละรายวิชา แต่ละห้อง ประมวลผล ผ่านเครือข่าย Online ด้วย Web Application ซึ่งจะประมวลผลในแต่ละภาคเรียนเท่านั้น การบันทึกเวลาเรียนรายคาบ ครูสามารถมอบหมายให้ตัวแทนนักเรียนทำแทนได้ และผลการบันทึกจะเป็นสมุดบันทึกการเรียนการสอนรายคาบได้ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบ เวลาเรียน ผลการเรียน ผลการสอบแก้ตัว ประวัติการส่งาน และการร่วมกิจกรรมของนักเรียนได้

ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Guidance

ยังมีต่อ

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่

Freshy

ยังมีต่อ...

ระบบงานสารสนเทศ

School Information

ยังมีต่อ...

ระบบงานตารางสอน

Schedule

ยังมีต่อ

ระบบงานเช็คเวลาเรียน

TimeBooks

ยังมีต่อ...

ระบบงานสนับสนุน

School Tools

Mark Can Fly เป็นโมดุลที่นำส่งคะแนนและผลการเรียนจากฐานข้อมูลของ Secondary เข้าสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีการกรอกข้อมูลในรูปตาราง เช่น sgs ทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน ไม่ต้องทำซ้ำซ้อน ความเร็วตามเว็บไซต์ปลายทางที่รับได้ เหมาะกับโรงเรียนที่ทำ 2 ระบบ

ยังมีต่อ...

PhothaRam