โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2562

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 16648114
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 25058108
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3484492
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4283664
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5222951
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6132033
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น164150314
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย6385148
รวมจำนวนนักเรียน227235462

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.13.062.5
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.172.912.56
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.353.012.67
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.112.912.56
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.132.842.54
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.132.962.63
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.192.992.57
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.122.92.57